ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

мед.документи 2021/22г.

 

Из НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 2021/2022г.

 

При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска градина/яслена група, същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

 * здравна профилактична карта за новата учебна година заверена от личния лекар на детето.

*мед. бележка от личния лекар за липса на контакти с ОРЗ, (важи 3 дни)

 *изследвания на кръв и урина ( важи  7дни за детска градина, 30дни за детска ясла)

 *отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити ( важи 15 дни)

 *имунизационен статус    

 *за детска ясла – ВАСЕРМАН на един от родителите (важи шест месеца)

 

За децата, които възобновяват посещенията сив детски градини и ясли след отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 

  • Родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  • Лична здравно-профилактична карта за новата учебна година.

 

Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите:

  • подготвят предварително необходимите документи за прием;
  • се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки да подкрепят усилията на институцията за спазване на правилаи адаптация на детето им.
  • винаги, когато това е възможно, не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно;
  • спазват регламентираната дистанция от 1,5 м;
  • не водят децата си в детската градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса;
  • придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина,освен ако не бъдат помолени за това. В този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице;