ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

 

 

В изпълнение на Писмо РУО1-24197813.08.2019г. и Наредба № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система , обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г. :

Във връзка с това и предвид моментната епидемична ситуация от морбили на територията на град София за предстоящата учебна година 2019 / 2020 следва децата да се приемат в детската градина в Здравен кабинет с попълнени Лични здравни профилактични карти /ЛЗПК/с пълен имунизационен статус.

В здравният кабинет медицинските сестри да издадат служебна бележка на всяко дете за наличие на пълен имунизационен статус. Служебната бележка се представя на учителката на детето и се

Същият следва да бъде изписан по прием на ваксини с дози, серийни номера, дата на поставяне на ваксината.

Не се приема за достоверно изписано „отговаря на възрастта”

Дете без попълнен имунизационен статус  съгласно  по-горе изискванията НЕ СЕ ПРИЕМА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Всеки служител носи лична административна отговорност