ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Мисия и визия

МИСИЯ:

“КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”

В изпълнение на своята мисия Детската градина носи отговорност за:

 

  1. Изпълнението на ДОС;
  2. Създаването на условия за опазване на живота и здравето на:
    • децата по време на обучението и възпитанието им;
    • на служителите по време на работа
  3. Създаване на условия за опазване и обогатяване на материалнотехническата база и сградния фонд.
  4. Законосъобразно разходване на бюджетните средства.

Мисията на детската градина, като обществена и образователна институция е да възпитава, обучава, социализира и отглежда децата, чрез високо хуманни средства и подходи, така че да предлага високо качество на живот на детето дори повече, отколкото е възможно в семейството – интерактивна среда, интерактивни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневно взаимодействие с родителите, удовлетворяване потребностите на всяко дете, зачитане интересите на детето, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност.

Тя се основава на въведените добри практики, традициите запазени през десетилетията от основаването на градината, постигнатите резултати, ценностите и вярванията, организационната култура, оценките на различни институции и родителите, Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование, както и с устройството, функциите, организацията и финансирането на системата на предучилищното образование. Мисията се отнася до всички участници в предучилищното образование - децата, учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти - ресурсен учител, логопед, психолог, както и родителите. Цялостната педагогическа дейност в детската градина е насочена към изпълнението на ДОС за предучилищно образование, както и към развитие на детската личност чрез удовлетворяване на естетическите и познавателните потребности, формиране на чувства за оценка и уважение, принадлежност и любов, сигурност и задоволяване на физиологичните потребности на всяко дете.

Европейският съюз обявява за 2020 г. емпатията като най-важно чувство и засилено изучаване и практикуване на изкуствата. Ето защо детската градина отглежда и възпитава децата така, че да се чувстват щастливи, свободни да действат съобразно своите потребности и творчески интереси, да се чувстват подкрепени и спокойни сред своите връстници и учители. Децата да имат свободата да представят и да изразят себе си чрез разнообразни творчески изяви, да изградят самоувереност.

Девизът на детската градина е „Учители и родители – заедно за благополучието на децата“. Той символизира единството и дълбоката свързаност на убежденията, ценностите, вярванията и мисията на организацията.

Основният принцип на работата тук е „Няма нищо по-важно от децата“ – който е израз на водещото начало в действията и постъпките на работещите в детската градина – администраация, педагогически специалисти и помощен персонал.

В детската градина функционира регистрирано Сдружение на родителите – „Родителски алианс „Благополучие в детската градина“, което активно участва в общински мероприятия, работи с неправителствени организации, има установени традиции в приемствеността с училищата в района и създадени трайни връзки с обществени организации и институции.

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ВИЗИЯТА на ДГ № 2 “Звънче” е детската градина да бъде място на образовани, компетентни, щастливи и самоуверени, талантливи деца - знаещи, можещи, деца с култура и ценности, израстващи като пълноценни и активни личности.

Център за развитие на личността на детето и на общността чрез средствата на изкуството и културата, водещо и популярно детско заведение, конкурентноспособно и проспериращо, устойчиво и пазарно ориентирано. Детско заведение на истински щастливи деца, учители, родители. Уникално, със собствен стил, облик и нововъведения.

Знания и умения, подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители, насочено към позитивно общуване между различните субекти, постигане на личен успех на детето. Приобщаващо образование - обща и допълнителна подкрепа на деца със СОП във всички възрастови групи съгласно изискванията по чл. 187 т. 1,2 от ЗПУО.

Високо качествена работа на педагогическия екип с педагогическа кауза, с творчески подход и всеотдайност към децата и стремеж към самореализация и себеутвърждаване, пазарно поведение и прагматична нагласа, повишаване на квалификацията и образованието. Представяне на добри педагогически практики пред родителската общественост – педагогически ситуации, празници, тържества и др. творчески изяви на децата. Използване на иновативни техники – мултимедия за постигане на образователните цели, работа в електронната платформа на МОН – edu.mon.bg

Семейството – гарант и опора за благоденствието на децата, за постигане на бързо, сигурно и пряко благополучие и комфорт на децата.

Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация и работещи в сътрудничество и взаимодействие с ДГ за развитие личността на детето.

Сътрудничество и координация с всички управленски фактори и социални партньори за иновативен образователен мениджмънт.