ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ДГ № 2“ЗВЪНЧЕ“

ОРГАН ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ 

                   Обществените съвети в системата на предучилищното и училищно образование, имат за цел създаването на условия за активна и демократично функционираща общност. Те са органи за подпомагане на развитието и граждански контрол на управлението. /Чл.265,ал.1 и 2 от ЗПУО и чл. 2 от ПСУДОСДГУ /

                    В ДГ № 2 „ Звънче“ ,първият ОС е учреден на 10.11.2016 година на общо събрание на родителите, излъчени от всяка група в детското заведение с три години мандатност. Вторият ОС е учреден на 27.11.2019г. Сега действащият ОС е учреден на 10.01.2023г.

                   Общественият съвет е учреден в отговор на нуждите на обществото от повече прозрачност в управлението, и стратегията на ДГ №2 „Звънче“ за родителя, като пълноправен партньор във възпитанието и обучението на децата .

Дейност на Обществения съвет и организация на работа :

 1. Съгласно чл. 268 от ЗПУО и чл. 16 от ПСУДОСДГУ:
 2. Общественият съвет осъществява следните дейности:
 • Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и;
 • Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за предоставяне на равни възможности и за работата по приобщаването на децата от уязвими групи;
 • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката, оценяване и инспектирането на детското заведение;
 • Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и на отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за ЧДГ, които получават средства от държавния бюджет;
 • Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;
 • Съгласува годишния и учебния план;
 • Взима участие със свой представител в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Съгласува избора от учителите на учебни комплекти и учебни помагала;
 • Сигнализира компетентните органи при констатирани нарушения на нормативните актове;
 • Дава становище по годишния план-прием;
 • Участва с представители в създаването и приемането на „Етичния кодекс“ в детското заведение;
 • Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общински детски заведения;
 • Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас ;
 • Дава становища и по други въпроси по искане на директора, педагогическия съвет, на регионалния инспекторат или министъра-първостепенен разпоредител с бюджета. 

Съгласно чл. 17 и ПСУДОСДГУ, Общественият съвет се представлява от Председател, свиква се на заседания най-малко 4 пъти годишно, като задължително заседава в началото на учебната година.

Общественият съвет както и до настоящия момент,така и за в бъдеще декларира пълната си подкрепа и готовност да съдейства,подпомага и да бъде коректив в цялостната дейност на ДГ №2 „Звънче“.