ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Образци на бланки

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка ДГ№2 "Звънче" приема заявления на e-mail info-2224916@edu.mon.bg

ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ДГ№2 "ЗВЪНЧЕ"

ЗАПИСВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА В ДГ № 2 СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА В СРОКОВЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ В ИСОДЗ   В СЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ:

▪         СУТРИН ОТ  9.00 Ч. ДО 12.00 Ч.

▪         СЛЕДОБЕД ОТ 13.00 Ч. ДО 16.00 Ч.

2. ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ДИРЕКТОРА ИЛИ  ЛИЦАТА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС  ЗАПОВЕДТА НА ДИРЕКТОРА

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ЗАПИСВАНЕ СА ИЗБРОЕНИ В ГЕНЕРИРАНОТО ОТ ИСОДЗ ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТПИСВАНЕ

СЪГЛАСНО ЗПУО - Чл. 59. (1) Условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет, а за държавните детски градини - с акт на съответния финансиращ орган. -НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община -чл. 17. Отписване (1) Децата се отписват от самостоятелна детска ясла/детска градина/училище след писмено заявено желание на родителя/настойника до директора на образователната институция.